Arts Empowering Youth Work - Erasmus+ cofunded strategic partnership project together with Arci la Quercia (IT), Gaiac (PT), A.C.T.O.R (RO) ja Arttrain (DK) coordinated by Helsinki Pioneers (FI)

Arts Empowering Youth Work will be a 18 month project that will promote the use of participatory arts making the youth work more creative.
The project aims at making a significant contribution to the quality of youth work by integrating
participatory arts working methods with the youth workers' activities, thus to better address their
group target's needs, in a more creative way. Through youth work we refer to a structured program of education designed to help the youngsters enhance their social and personal development through
voluntary work, both within EU's borders and outside.


Objectives:


1. Undertake a systematic research on methodology, staff expertise, end users (e.g. young people)
and consortium management, at the end of which we'll have developed a brand new digital book on
making youth work more innovative and accessible through participatory arts integration methods.
The research will also help us obtain new insight about how to handle our organization's
transformational process and pass our seniors' experience and knowledge on to the upcoming
generation of youth workers.


2. Train a number of 36 youth workers and artists both from our consortium and from external
organizations in order to teach them how to use participatory arts in the work with youngsters coming from various backgrounds.


3. Extend our "Drums for Peace" network of partners by at least two new ones.


36 participants will be directly involved in the project, as trainees, in 2 learning mobilities. They will beyouth workers, artists, voluntary workers, youth center staff, all of them beginners and/or willing to learn of working in youth empowerment through arts and non-formal education. At the end of the
mobilities they will have learned how to run art-based international youth projects, this through
participative and experimental non-formal methods. A rough number of 600 stakeholders (incl. policy makers) will be indirectly impacted by our project's results and dissemination campaign.
As activities, there will be two learning mobilities, 3 staff meetings, research on how to use arts as a
method in working with vulnerable youth, video coverage needed for producing tutorials on youth
work through arts, dissemination meeting/seminar and extended dissemination activities done by
partners in their local communities.
Methodology used in the project represents a joint work of youth facilitators, artists, research team
and video team in order to produce a digital book that will be made available for free to any interested body. During the learning mobilities, 36 trainees will first be taken through the art-based youth exchange process, where they will be taught the basis of this work, while in the second mobility, they will have to put in practice what they learned and facilitate the learning process themselves, but for others. Research and video coverage will reinforce the final product and thus its quality.

Results will be: digital book containing DfP research based methodology of participatory arts
international youth exchanges, with video tutorials; new competences for 36 youth practitioners; new partners in our network; improved skills for staff; wider perspective on E+ on local communities.
The expected impact will be on the participants directly involved as trainees in our learning mobilities, as this will prepare them to better face difficulties in working with vulnerable youth, but also to find better career opportunities. However, their target groups, the ones they work with every day, are our ultimate beneficiaries that our project must bring the biggest impact for. It is about disadvantaged youth, coming from various backgrounds, with social, financial, geographical, or learning difficulties. They are the ones to be positively impacted if we manage to get prepared better youth workers, with better skills and innovative approaches.
Also, our digital book should have a large impact too, as it is designed to be interactive and can be
accessed from everywhere in the world through Internet. It is also designed to be used especially by
youth facilitators in artistic contexts, but also by educators and teachers who want a change in their
educational methods.


Sustainability:
- offering free and unlimited access to our digital book, to anyone
- follow up on the research findings
- drafting project applications and the final meeting in PT, with the topic of arts in education
- incorporating the results in our future project practices
- officially recognizing the learning and experience acquired by the trainees in our learning-mobilities
- improving the local, national and international youth policies in education through the use of our project's results.

 

SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestön koordinoima "Arts Empowering Youth Work" -strateginen kumppanuushanke yhdessä seuraavien järjestöjen kanssa: Arci la Quercia (IT), Gaiac (PT), A.C.T.O.R (RO) ja Arttrain (DK). Hanke käynnistyi alkutapaamisella lokakuussa 2018 Kööpenhaminassa. Kokousta isännöi Arttrain.

Tiivistelmä hankkeesta:

Arts Empowering Youth Work (Taide nuorisotyön vahvistajana) on 18 kuukauden mittainen hanke joka edistää osallistavien taidemenetelmien käyttöä lisäten näin luovuutta nuorisotyössä.

Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa voimakkaasti nuorisotyön laatuun yhdistämällä osallistavat taidemenetelmät nuorisotyöntekijöiden työskentelyyn vastaamaan kohderyhmän tarpeisiin luovalla tavalla. Nuorisotyöllä viitaamme järjestelmälliseen opetusohjelmaan jossa nuoret voivat kehittyä sosiaalisesti ja yksilötasolla vapaaehtoistyön kautta sekä EU:n rajojen sisällä että ulkopuolella.

Tavoitteet:

 1. Suorittaa systemaattinen tutkimus metodologiasta, henkilöstön asiantuntijuudesta(taidoista), käyttäjistä (nuoret) sekä järjestöjen hallinnoinnista. Tavoitteena on uusi sähköinen kirja innovatiivisesta/luovasta nuorisotyöstä ja osallistavasta taiteesta integraatio menetelmänä.

  Tutkimus tukee myös organisaatioita siinä kuinka jaamme kokemuksen ja tietomme seuraavalle nuorisotyöntekijä sukupolvelle.

 2. Kouluttaa 36 nuorisotyöntekijää ja taiteilijaa sekä kumppanijärjestöjen piiristä että ulkopuolisista järjestöistä käyttämään osallistavia taidemenetelmiä työssään erilaisista olosuhteista tulevien nuorten kanssa.

 3. Lisätä Drums for Peace-verkoston jäseniä ainakin kahdella uudella järjestöllä.

36 osallistujaa ovat suoraan mukana hankkeessa koulutettavina kahdessa toimintojaksossa (koulutusjaksossa). Nuorisotyöntekijöitä, taiteilijoita, vapaaehtoisia, nuorisokeskusten henkilökuntaa; kaikki kiinnostuneita työskentelemään nuorten voimaannuttamiseksi taiteen ja non-formaalien oppimistapojen avulla. Toimintojaksojen päätyttyä koulutettavat osaavat vetää taide painotteisia kansainvälisiä nuorisohankkeita osallistavien ja kokeellisten non – formaalien menetelmien avulla. Karkeasti arvioiden 600 alan toimijaa (myös nuorisopolitiikan) tavoitetaan epäsuorasti hankkeen tulosten ja levittämiskampanjan avulla

Hankkeessa on kaksi koulutusjaksoa (toimintojakso), 3 henkilöstön kokousta, tutkimus taiteen käytöstä työmenetelmänä nuorten parissa, opetusvideo taiteen käytöstä nuorisotyön välineenä, tulosten julkistamis seminaari sekä jatketut levittämistoimet kumppanijärjestöjen yhteisöissä.

Hankkeessa käytetty menetelmä on yhtestyötä fasilitaattorien, taiteilijoiden, tutkimusryhmän ja videointiryhmän kesken jonka tuloksena tuotetaan sähköinen kirja jota tarjotaan vapaasti kaikille kiinnostuneille. Koulutusjaksoissa 36 koulutettavaa käyvät ensin läpi taidepainotteisen nuorisovahdon prosessin jossa opitaan työskentelyn pääasiat. Toisessa jaksossa opitut asiat viedään käytäntöön jossa oppiminen jatkuu itse tekemällä paikallisten nuorten parissa. Tutkimus ja video tukevat lopputulosta (hankkeen) ja sen laatua.

Tulokset:

Sähköinen kirja joka sisältää tutkimukseen perustuvan kuvauksen Drums for Peace verkoston osallistavien taidemenetelmien metodeista kansainvälisissä nuorisovaihdoissa opetusvideoineen;

uusia taitoja 36:lle toimijalle; uusia jäseniä verkostoon; henkilöstön parantuneet taidot; laajempi ymmärrys Erasmus+ ohjelmasta paikallisissa yhteisöissä.


Hankkeen odotetaan vaikuttavan suoraan koulutettaviin parantuneiden taitojen muodossa työssä herkkien nuorten parissa sekä parempien työmahdollisuuksien muodossa. Kuitenkin nuoret itse, joiden kanssa työskentelemme joka päivä, saavat pääasiallisen hyödyn hankkeestamme ja joille meidän on suunnattava suurin vaikutus. Tämä tarkoittaa mm. huonompi osaisia nuoria, erilaisine taustoineen, sosiaalisine, taloudellisine, maantieteellisine ja oppimis vaikeuksineen. Jos voimme kehittää taitojamme ja luovia lähestymistapoja nuorisotyössä pystymme vaikuttamaan yllä mainittuihin asioihin positiivisesti.

Odotamme myös digitaalisen kirjamme vaikuttavan laajasti koska se suunnitellaan interaktiiviseksi ja se tulee olemaan saatavilla kaikkialla internetin kautta. Se on suunnattu erityisesti fasilitaattoreille taiteellisessa viitekehyksessä mutta myös kouluttajille ja opettajille jotka haluavat kehittää opetusmenetelmiään.

Jatkuvuus.


 • Sähköisen kirjan vapaa ja rajoittamaton käyttöoikeus kaikille

 • Tutkimuksen tulosten seuranta

 • uusien hankkeiden luonnostelu päätöskokouksessa Portugalissa, aiheen taide opetuksessa

 • tulosten hyödyntäminen tulevien hankkeiden käytännöissä

 • koulutettavien saavutettujen oppimistulosten ja kokemuksen virallistaminen

 • paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen nuorisopolitiikan parantuminen/kehittyminen opetuksessa hankkeen tulosten kautta